top of page

The National Symposium

on Media, Arts and Design

Poster_update.png
Mad-symposium2024-01.png

Our 
Story

(ENG/TH)

Syntopia:

The National Symposium

on Media, Arts and Design

โดย สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ครั้งที่ 1: จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฏาคม 2566

ครั้งที่ 2: จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฏาคม 2567

.......................................................................................

วิชาการด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ นับเป็นสาขาวิชาที่เป็นค่อนข้างใหม่ในสังคมไทย ทว่าตลอดระยะเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมากลับเป็นสาขาที่เติบโตและได้รับความนิยมจากนักศึกษาในการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลสำคัญสามประการ

ประการแรก สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มีลักษณะการเรียนรู้ในเชิงผสมผสานและมีความเป็น สหวิทยาการ ทั้งด้านสื่อ เทคโนโลยี สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ และแนวคิดทางปรัชญาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ส่งผลให้นักศึกษารับรู้ถึงความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ สามารถ คิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทางศิลปะและต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ในทางวิชาการได้อย่างรอบด้าน

ประการที่สอง ด้วยผลต่อเนื่องจากเหตุผลประการแรก ก่อให้เกิดบุคลากรที่จบการศึกษา ออกไปเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก

ประการสุดท้าย การเรียนการสอนด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ เป็นหลักสูตรที่มีความเชื่อมโยงกับโลกวิชาการและความต้องการในระดับนานาชาติ สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความช่ำชองทางความคิด การปฏิบัติ เทคโนโลยี และวิสัยทัศน์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อขึ้นมาแห่งแรก ๆ ของประเทศไทย โดยเริ่มต้นจากการศึกษาในระดับปริญญาโทและขยายมาสู่ปริญญาตรี การบุกเบิกดังกล่าวคือจุดเปลี่ยนสำคัญในวงการอุดมศึกษาและได้กลายเป็นต้นแบบในการผลิตสาขาวิชาสื่อศิลปะฯ ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ   ได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาสาขาวิชาที่ยั่งยืนในอนาคตจำเป็นต้องวางบนพื้นฐานของ การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ความรู้ การวิจัย และการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญสองประการคือ การขาดแคลนองค์ความรู้ในลักษณะตำราและเอกสารทางวิชาการและการเชื่อมโยงองค์ความรู้ดังกล่าวสู่สาธารณะ

โครงการสัมมนาว่าด้วยสื่อ ศิลปะ และศิลปะการออกแบบระดับชาติ  (The National Symposium on Media, Arts and Design) จึงถูกริเริ่มขึ้นภายใต้ชื่อ SYNTOPIA : Media cultures, Technology and the (transitional) Artistic practices เพื่อสร้างเวทีให้นักศึกษาในการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ (Building Capacity) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาและเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ซึ่งนักวิชาการ นักปฏิบัติการทางศิลปะ และนักวิจัย มาร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในเชิงองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ความหมายของ syntopia มาจากรากศัพท์ที่น่าสนใจ syn ในภาษากรีซนั้นแปลว่าร่วมกัน (together) สำหรับคำว่า topia   มาจากคำว่า topos อันหมายถึงสถานที่ การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ของสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อจึงเป็นเสมือนการเปิดพื้นที่ให้เกิดการบรรจบกันของการศึกษาสื่อ เทคโนโลยี และการสร้างสรรค์ทางศิลปะ

สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าความริเริ่มและก้าวหน้าในวงการสื่อศิลปะในประเทศไทยมีแนวโน้มที่มีความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น การประชุมในครั้งนี้จึงจัดขึ้นในรูปแบบสองภาษา (Bilingual) คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อก่อประโยชน์ด้านนานาชาติกับนักศึกษา รวมไปถึงการดำเนินการในลักษณะของการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิในการนำเสนอผลงานและบทความ และการประกาศรับบทความเพื่อนำเสนอในงานสัมมนา ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การต่อยอดและสร้างผลงานทางวิชาการที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป

Syntopia:​

The  National Symposium

on Media, Arts and Design​​

by Media Arts and Design program, Chiang Mai University

The 1st National Symposium

on Media, Arts and Design​​

:: 25th - 27th July 2023

The 2nd National Symposium

on Media, Arts and Design​​

:: 17th - 19th July 2024

Syntopia takes its name from combining two words - “syn” meaning together, and “topia” meaning place. This symposium, held over three days, aims to foster collaboration among artists, media professionals, and academics by providing a platform where artistic practice and academic discourse intersect. The event will serve as a space for networking and community-building within the realm of media arts and design, facilitating capacity building among participants. To advance the dynamic area of Media Arts and Design, Syntopia will create an inclusive environment for innovative artistic experimentation and theoretical exploration. 

 

The symposium is designed with two distinct components in mind. The first area focuses on academic discussions and panel presentations, providing a platform for interdisciplinary conversations that draw from various fields such as visual arts, media studies, humanities, environmental studies, and sound art. These panels aim to nurture diverse perspectives and insights, creating a space where different disciplines converge in a unified exploration of ideas. The second area of the symposium centres around artistic practice, featuring art exhibitions and workshops. Participants can engage in hands-on experiences, showcasing their artistic creations and exchanging knowledge and skills. These two areas intertwine to form a symposium that embraces academic dialogue and creative expression, encouraging diversity and unity within its multifaceted program.

 

Participants can anticipate a rich and multifaceted experience at the Syntopia symposium, encompassing fruitful conversations, insightful research, and opportunities to connect with like-minded individuals. It will serve as a space for networking, enabling the formation of valuable connections. The symposium will encourage thought-provoking discussions within a unique environment where concepts and practices converge, bridging the gap between theory and application. The Media Arts and Design program, Faculty of Fine Arts at Chiang Mai University, aims to create a platform that rethinks creative economy and policy while simultaneously supporting both academic discourse and artistic exploration.

SyntopiaTH
SyntopiaENG

About
us

(สำนักงานสาขาวิชาสื่อ ศิลปะ

และการออกแบบสื่อ ชั้น 2 )

หอศิลปวัฒนธรรม
ถนนนิมมานเหมินทร์
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ 50200

E-Mail:
info@mediaartsdesign.org

mads.symposium@gmail.com

Tel: +66(53) 94 4846

  • Facebook

Thanks for submitting!

bottom of page